VRIJWILLIGERSBELEID PEUTERSPEELZAAL WANTIJ

Voor de start van Peuterspeelzaal Wantij in 1993 waren het veelal vrijwilligers die in een peuterspeelzaal de functie van peuterspeelzaal leid(st)er vervulden.

In overleg met de subsidiegever de gemeente Ameland is in 1998 ervoor gekozen het peuterspeelzaalwerk verder te professionaliseren en met minimaal MBO gediplomeerde beroepskrachten verder te gaan.

Zonder de inzet van de vele vrijwilligers die deze sector groot hebben gemaakt tekort te doen, is dit een belangrijke stap geweest in de doorontwikkeling van het peuterspeelzaalwerk van voorheen tot een werksoort van deze tijd met een speels maar ook sterk educatief karakter.

De gemeente Ameland heeft destijds ervoor gekozen om in de peuterspeelzaal één gediplomeerde beroepskrachten in te zetten voor 14 peuters, en een ouder. Verder is er een gediplomeerde VVE (Voor-en Vroegschoolse Educatie) peuterleidster aanwezig. Er zijn dus altijd twee leidsters aanwezig met een ouder c.q. vrijwilliger. Dit laat ook de wet OKE zien.

Wat is een ouder/vrijwilliger:

Een ouder/vrijwilliger is structureel tegen een vrijwilligersvergoeding op regelmatige basis werkzaam om de professionele leidster te assisteren in een peuterspeelzaal en is belast met de verzorging, opvoeding en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en hoeft niet te voldoen aan de opleidingseisen geldend voor de beroepskrachten.

Welke criteria worden er gehanteerd bij werving?

Ouder/ Vrijwilliger worden geworven door voor aanvang van het schooljaar te vragen of zij regulier een ochtend mee willen draaien ter ondersteuning van de peuterleidsters.

De ouder/vrijwilliger moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

Leeftijd van 18 jaar.

Bij voorkeur een opleiding op minimaal een vbo/vmbo niveau.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Enthousiaste en betrokken inzet.

Kan verantwoordelijkheid dragen en weet om te gaan met gevoelige informatie en deze niet te verspreiden.

Veder een goede motivatie hebben voor het assisteren van de peuterleidsters bij alle voorkomende werkzaamheden zowel tijdens de groepsuren als daarbuiten.

Voor iedere ouder/vrijwilliger geldt dat hij een VOG (Verklaring Omtrent goed Gedrag)verklaring dient aan te vragen en nadat deze daadwerkelijk wordt verleend kan de ouder/vrijwilliger van start in een peuterspeelzaal gedurende enkele van te voren afgesproken dagdelen.

De leidster beoordeelt na zes weken of er sprake is van een prettige samenwerking en of de samenwerking ook gecontinueerd wordt. Uiteraard is hierbij de mening van de ouder/vrijwilliger ook van belang, ook de ouder/vrijwilliger moet met plezier deze taak uitvoeren.

Daarnaast dient de vrijwilliger minimaal de Nederlandse taal  te beheersen.

Kerntaken en functie van vrijwilliger

De leidster is degene die primair verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen de peuterspeelzaal en de vrijwilligster ondersteunt daar waar mogelijk. De vrijwilliger zorgt voor een respectvolle houding  en vooral staat hierin de emotionele veiligheid bovenaan, verder zorgt ze met de pedagogische leidster voor een gezellig groepsklimaat.

 De leidster is ook degene die communiceert met de ouders over belangrijke zaken. Ouder/vrijwilliger worden volgens een schema ingedeeld, die zij bij begin van het schooljaar krijgen uitgereikt.

Wat wordt er van een vrijwilliger verwacht?

 • Peuters en ouders ontvangen bij binnenkomst.
 • Afscheid nemen van ouder(s).
 • Peuters begeleiden, stimuleren en betrekken in hun spel, evt. ruzies of conflictjes samen

met de peuters oplossen

 • Voorlezen en de peuter hierin betrekken waardoor er een warme relatie wordt opgebouwd
 • Luiers verschonen.
 • Liedjes zingen of verhaaltjes vertellen en gesprekjes hebben met de kinderen.
 • Samen eten / bij peuters aan tafel zitten (eten / drinken verzorgen).
 • Tasjes opruimen samen met de peuters.
 • Handjes en mondjes afvegen.
 • Kring maken.
 • Peuterspeelzaal opruimen.
 • Collegialiteit tonen.
 • Bij problemen deze bespreken met de leidster.
 • Regelmatig gesprek met de leidster over functioneren.
 • Besproken zaken worden geacht binnen het team te blijven en gaan niet naar derden toe.
 • Netjes en gepast gekleed.

Deze taakomschrijvingen waarin de persoonlijke en de emotionele competenties duid lijk naar voren komen, deze sluiten dan ook goed aan bij het pedagogisch beleidsplan van PSZ Wantij. Verder is de vrijwilliger de helpende hand van de vaste pedagogisch leidster deze is verantwoordelijk voor de opvang en ontwikkeling en verzorging van de peuters.

Vergoeding

De vrijwilliger krijgt geen vergoeding van de zogenaamde vrijwilligersvergoeding.

Werkoverleg met vrijwilligers

De leidster geeft voor aanvang van het dagdeel aan wat er van de ouder/vrijwilliger wordt verwacht en of er mogelijk bijzonderheden zijn waar de vrijwilliger rekening mee moet houden. Aan het eind van het dagdeel wordt kort even het dagdeel doorgenomen met de ouder/vrijwilliger en eindigt voor de ouder/vrijwilliger zijn aandeel.

Uiteraard kan er desgewenst een tussentijds gesprek plaatsvinden of werkoverleg met derden. Beleid vanuit Wantij en protocollen liggen ter inzage voor de vrijwilliger.

Deskundigheidsbevordering

Voor vrijwilligers bestaat de mogelijkheid om als er een thema-middag of -avond. is hier aan deel te nemen.

Wanneer de mogelijkheid bestaat vrijwilligers deel te laten nemen op bepaalde onderdelen van scholing voor leidsters wordt ook aan ouder/vrijwilligers de mogelijkheid geboden hieraan deel te nemen.

Aansprakelijkheidsverzekering

WANTIJ heeft voor alle vrijwilligers een WA-verzekering afgesloten. En de Gemeente Ameland heeft een vrijwilligersverzekering.

Budget

De peuterspeelzalen hebben naar rato een budget dat gebruikt kan worden om bijvoorbeeld voor de ouder/vrijwilligers een koffieochtend te plannen of aan hen een kleine attentie te geven.

Deel deze pagina